آموزش کامل دستور rar

استاندارد

آموزش دستور rar برای فشرده سازی فایلها و اکسترکت نمودن فایلهای فشرده

نرم افزار Winrar یکی از محبوب ترین برنامه های فشرده سازی در سیستم عامل ویندوز میباشد که جدا از داشتن یک محیط گرافیکی ساده برای کاربران مبتدی ویندوز، دارای یک دستور قدرتمند برای کاربران حرفه ای خط فرمان ویندوز نیز میباشد که با استفاده از آن دیگر نیازی به استفاده از محیط گرافیکی برنامه Winrar نیست. در این آموزش قصد دارم شما را با فرایند فشرده سازی (Compression) فایلها، یا از حالت فشرده خارج نمودن (Decompression) فایلهای zip و rar با استفاده از دستور rar آشنا کنم.

نکته: همانطور که میدانید برنامه Winrar در آدرس C:\Program Files\Winrar\ قرار دارد و به صورت پیشفرض ویندوز نمیتواند مسیر دستور rar را پیدا کند. برای اینکه بتوانید بدون وارد شدن به پوشه Winrar برنامه rar را اجرا کنید باید آدرس مسیر نصبی برنامه Winrar را به متغیر محیطی Path در ویندوز اضافه کنید. در غیر این صورت با خطای زیر مواجه خواهید شد:

‘rar’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

برای اضافه نمودن آدرس برنامه Winrar به متغیر Path ابتدا CMD را به صورت Run as Administrator اجرا کنید سپس دستور زیر را در آن وارد کنید:

Setx /m PATH %PATH%;"C:\Program Files\Winrar\"

قاعده کلی برای استفاده از دستور RAR

به طور کلی برای استفاده از دستور rar ابتدا باید خود دستور rar را وارد کنید سپس یکی از زیر دستورات (Sub Commands) آنرا وارد کنید و پس از آن سویچهای (Switchs) مربوط به Sub Command را وارد کنید و سپس نام آرشیو را وارد کنید و در آخر فهرست فایلها یا مسیر Extract فایلها را مشخص کنید:

rar <sub command> -<switch 1> -<switch N> <archive> <files...> <@listfiles...> <path_to_extract\>

فهرست زیر دستورات قابل استفاده در دستور rar

ساخت یک فایل آرشیو جدیدa
اضافه نمودن دیدگاه به یک فایل آرشیوc
تغییر پارامترهای یک فایل آرشیوch
نوشتن دیدگاه آرشیو در فایلcw
حذف فایلهای یک آرشیوd
خارج نمودن فایلهای یک آرشیو بدون مسیر آنe
تازه سازی فایلهای یک آرشیوf
پیدا نمودن یک رشته در آرشیوi = string
قفل نمودن یک فایل آرشیوk
فهرست گیری از محتویات یک فایل آرشیوl
انتقال فایل به آرشیو (move)m
پرینت گرفتن از فایل در خروجیp
تعمیر یک فایل آرشیوr
دوباره سازی ساختار بخشهای گمشدهrc
تغییر نام یک فایل آرشیوrn
اضافه نمودن Recovery Recordrr
ساخت Recovery Voluemsrv
تبدیل آرشیو از یا به SFXs name –
بررسی فایل آرشیوt
بروز رسانی فایلها در آرشیوu
نمایش محتویات فایل آرشیوv
اکسترک نمودن فایلهای آرشیو با مسیر کاملx

فهرست سویچ های دستور rar

توقف اسکن نمودن سویچها
فعال سازی و غیر فعال سازی فهرست فایلها@[+]
خالی سازی ویژگیهای فایل آرشیو بعد از فشرده سازی یا اکسترک شدنac
اضافه نمودن نام فایل آرشیو به مسیر مقصدad
تولید نام آرشیو با تاریخ امروزag[format]
نادیده گرفتن ویژگیهای فایلai
اضافه نمودن فایلها با ویژگیهای آرشیوao
ست نمودن مسیر در درون آرشیوap<path>
هماهنگ سازی محتوای آرشیوas
غیر فعال سازی نمایش نوشتهc-
غیر فعال سازی نمایش پیکربندیcfg-
تبدیل نام به حروف کوچکcl
تبدیل نام به حروف بزرگcu
حذف فایل بعد از آرشیو شدنdf
باز نمودن فایلهای مشترکdh
حذف فایل به سطل زبالهdr
غیر فعال سازی ترتیب نام ها برای آرشیو های ثابتds
پاک کردن فایل بعد از ساخت آرشیوdw
مشخص نمودن فایلهای که ویژگیها باید شامل آنها شودe[+]<attr>
دایرکتوریهای خالی را اضافه نکنed
بلاک End of Archive را اضافه نکنen
جدا کردن مسیرها از نامهاep
جدا نمودن اساس دایرکتوری ها از نامهاep1
باز نمودن کامل مسیرهاep2
باز نمودن کامل مسیر ها شامل نام درایوep3
تازه سازی فایلهاf
رمزگذاری روی فایل و Header فایل آرشیوhp[password]
انتخاب نوع hash برای checksum فایل BLAKE2,CRC32ht[b|c]
غیر فعال سازی پیام هاid[c,d,p,q]
ارسال فایل آرشیو توسط ایمیلieml[addr]
نمایش کلیه خطا ها در خروجی stderrierr
نمایش خطاها در فایلilog[name]
غیر فعال سازی کلیه پیامهاinul
خاموش نمودن کامپیوتر بعد از اتمام فرایندioff
فعال سازی صداisnd
نمایش عدد Versioniver
قفل نمودن آرشیوk
فایلهای خراب شده را اکسترکت کنkb
نوشتن نامها در فایل Loglog[f][=name]
انتخاب سطح فشرده سازی (فشرده ترین حالت عدد 5 است)m<0..5>
مشخص نمودن فرمت آرشیوma[4|5]
اضافه نمودن پارامترهای فشرده سازی پیشرفتهmc<par>
مشخص نمودن حجم دیکشنری به KB یا MB یا GBmd<n>[k,m,g]
مشخص نمودن نوع فایلها برای ذخیرهms[ext;ext]
مشخص نمودن تعداد رفتار کننده هاmt<threads>
در اضافه فیلتر شامل فایلها شودn<file>
خواندن ماسک فیلترهای اضافی از stdinn@
خواندن ماسک فیلترهای اضافی از فهرست فایلn@<list>
مشخص نمودن مد بازنویسیo[+|-]
مشخص نمودن ویژگی فشرده سازی NTFSoc
ذخیره نمودن Hard Link ها به عنوان Link در عوض فایلoh
ذخیره فایلهای یکسان به عنوان منابعoi[0-4][:min]
پردازش لینک های Symbolic به عنوان لینکol
به نامهای ناسازگار اجازه بدهoni
تغییر نام خودکارor
ذخیره جریانهای NTFSos
ذخیره یا بازگردانی نمودن مالکیت و گروهow
مشخص نمودن رمز عبورp[password]
رمز عبور را نمایش ندهp-
اضافه نمودن اطلاعات باز سریعqo[-|+]
بازجویی زیر دایرکتوری هاr
غیر فعال سازی بازجوییr-
بازجویی زیر دایرکتوری ها برای نامهای Wildcardr0
اولویت بندی (به صورت پیشفرض 0 – کمترین حالت 1 بیشترین حال 15)ri<P>[:<S>]
اضافه نمودن Recovery Recordrr[N]
ساخت Recovery Volumerv[N]
ساخت آرشیو جامدs[<N>,v[-],e]
غیر فعال سازی آرشیو سازی جامدs-
مشخص نمودن کاراکتر مشخص کنندهsc<chr>[obj]
ساخت آرشیو SFXsfx[name]
خواندن داده ها از ورودی استانداردsi[name]
پردازش فایلهای که از حجم مشخص شده کمتر باشندsl<size>
پردازش فایلهای که از حجم مشخص شده بیشتر باشندsm<size>
بررسی فایلها بعد از ساخت آرشیوt
پردازش فایلها ویرایش شده بعد از تاریخ مشخص شدهta<date>
پردازش فایلها ویرایش شده قبل از تاریخ مشخص شدهtb<date>
زمان اصلی فایل آرشیو را نگه دارtk
زمان آرشیو را از آخرین فایل بگیرtl
فایلهای که از زمان مشخص شده جدیدتر میباشند را پردازش کنtn<time>
فایلهای که از زمان مشخص شده قدیمی تر میباشند را پردازش کنto<time>
ذخیره یا بازیابی زمان فایلهاts<m,c,a>[N]
بروز رسانی فایلu
ساخت Volume با اندازه size=<size>*1000 [*1024, *1]v<size>[k,b]
حذف محتوای دیسک ها قبل از ساخت Volumevd
کنترل نمودن نسخه فایلver[n]
استفاده از سبک نام گذاری قدیم Volume هاvn
توقف قبل از هر بخش (Volume)vp
اطلاق دایرکتوری کاریw<path>
جدا سازی فایلهای مشخص شدهx<file>
خواندن نام فایلها برای جدا سازی از stdinx@
جداسازی فایلهای فهرست شده در فایل فهرست مشخص شدهx@<list>
پاسخ بله را به همه پرسشها بدهy
خواندن نوشته آرشیو از فایلz[file]

فشرده سازی فایلها با دستور rar

برای اینکه فایلهای درون یک پوشه را با فرمت rar فشرده سازی کنید دستور rar به شکل زیر نوشته میشود:

rar a f:\document_backup.rar %homepath%\documents

در دستور بالا با استفاده از زیر دستور a یک فایل آرشیو در درایو f:\ با نام document_backup.rar ساخته شده که محتوای آن فایلهای درون پوشه Documents میباشند.

ساخت فایل آرشیو رمز دار با دستور rar

برای اینکه یک فایل آرشیو رمز دار درست کنید باید از همان دستور rar به همراه زیر دستور a استفاده کنید اما اینبار سویچ p را هم برای مشخص نمودن رمز آرشیو، بعد از زیر دستور a اضافه کنید، برای مثال:

rar a -p f:\document_backup.rar %homepath%\documents

در بالا پس از فشردن کلید Enter باید رمز عبور فایل rar خود را مشخص کنید و کلید Enter را دوباره بفشارید و رمز عبور را تکرار کنید.

نمایش محتویات آرشیو با دستور rar

برای اینکه محتویات یک فایل آرشیو را مشاهده کنید باید از دستور rar به همراه زیر دستور l و مسیر و نام فایل آرشیو مورد نظر خود استفاده کنید. برای مثال:

rar l f:\document_backup.rar

اکسترکت نمودن فایلها با دستور rar

برای اینکه فایلهای درون یک آرشیو rar را از حالت فشرده خارج کنید باید از دستور rar به همراه پارامتر e و مسیر Extract شدن فایلهای مورد نظر خود استفاده کنید. برای مثال:

rar e f:\document_backup.rar %homepath%\Documents

در دستور بالا گفته شده محتویات فایل آرشیو document_backup.rar باید در آدرس Documents کاربر اکسترکت شود.

تعمیر فایل آرشیو با دستور rar

برای اینکه یک فایل آرشیو را با دستور rar تعمیر کنید باید بعد از دستور rar از زیر دستور r و آدرس فایل آرشیو مورد نظر خود استفاده کنید. برای مثال:

rar r f:\document_backup.rar

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + نوزده =