عملگرها در پایتون

استاندارد

اپراتورها در پایتون — Python Operators

اپراتورها ساختارهایی هستند که می توانند ارزش operands را دستکاری کنند. عبارت ۴ + ۵ = ۹ را در نظر بگیرید. در اینجا ۴ و ۵ operand و = عملگر نامیده می شود.

انواع عملگرها — Types of Operator

زبان پایتون از انواع عملگرهای زیر استفاده می کند:

  • Arithmetic Operators — عملگرهای ریاضی
  • Comparison (Relational) Operators — عملگرهای مقایسه ای
  • Assignment Operators — عملگرهای تخصیصی
  • Logical Operators — عملگرهای منطقی
  • Bitwise Operators — عملگرهای بیتی
  • Membership Operators — عملگرهای عضویت
  • Identity Operators — عملگرهای هویتی

اجازه دهید در ادامه نگاهی دقیق به این عملگرها بیندازیم:

عملگرهای ریاضی در پایتون:

عملگرتوضیحاتمثال
+ AdditionAdds values on either side of the operator.a + b = 31
– SubtractionSubtracts right hand operand from left hand operand.a – b = -11
* MultiplicationMultiplies values on either side of the operatora * b = 210
/ DivisionDivides left hand operand by right hand operandb / a = 2.1
% ModulusDivides left hand operand by right hand operand and returns remainderb % a = 1
** ExponentPerforms exponential (power) calculation on operatorsa**b =10 to the power 20
//Floor Division – The division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal point are removed. But if one of the operands is negative, the result is floored, i.e., rounded away from zero (towards negative infinity):9//2 = 4 and 9.0//2.0 = 4.0, -11//3 = -4, -11.0//3 = -4.0

فکر نمی کنم در خصوص عملگرهای ریاضی نیاز به توضیحات بیشتری باشد.

عملگرهای مقایسه ای در پایتون:

این اپراتورها مقادیر در هر دو طرف خود را با هم  مقایسه می کنند و ارتباط بین آنها را تعیین می کنند. این اپراتورها، اپراتورهای ارتباطی نیز نامیده می شوند.

فرض کنید متغیر a مقدار ۱۰ را دارد  و متغیر b مقدار ۲۰، نتیجتا به مثال های زیر توجه کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
==If the values of two operands are equal, then the condition becomes true.(a == b) is not true.
!=If values of two operands are not equal, then condition becomes true.(a!= b) is true.
If the value of left operand is greater than the value of right operand, then condition becomes true.(a > b) is not true.
If the value of left operand is less than the value of right operand, then condition becomes true.(a < b) is true.
>=If the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, then condition becomes true.(a >= b) is not true.
<=If the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, then condition becomes true.(a <= b) is true.

عملگرهای تخصیصی در پایتون:

با فرض این که a دارای مقدار ۱۰ و b دارای مقدار ۲۰ است به مثال های زیر توجه کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
=Assigns values from right side operands to left side operandc = a + b assigns value of a + b into c
+= Add ANDIt adds right operand to the left operand and assign the result to left operandc += a is equivalent to c = c + a
-= Subtract ANDIt subtracts right operand from the left operand and assign the result to left operandc -= a is equivalent to c = c – a
*= Multiply ANDIt multiplies right operand with the left operand and assign the result to left operandc *= a is equivalent to c = c * a
/= Divide ANDIt divides left operand with the right operand and assign the result to left operandc /= a is equivalent to c = c / ac /= a is equivalent to c = c / a
%= Modulus ANDIt takes modulus using two operands and assign the result to left operandc %= a is equivalent to c = c % a
**= Exponent ANDPerforms exponential (power) calculation on operators and assign value to the left operandc **= a is equivalent to c = c ** a
//= Floor DivisionIt performs floor division on operators and assign value to the left operandc //= a is equivalent to c = c // a

عملگرهای بیتی در پایتون:

همانطور که از اسمش مشخص است این دسته از عملگرها برای انجام عملیات بر روی بیت ها مناسب هستند. با این فرض که a برابر ۶۰ و b برابر با ۱۳ باشد، مقدار باینری آنها را در زیر مشاهده می کنید:

a = 0011 1100
b = 0000 1101
——————–

a&b = 0000 1100
a|b = 0011 1101
a^b = 0011 0001
~a = 1100 0011

از تابع ()bin در پایتون می توانید برای بدست آوردن مقدار باینری یک عدد صحیح استفاده کنید. لطفا به عملگرهای باینری در فهرست زیر توجه کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
& Binary ANDOperator copies a bit, to the result, if it exists in both operands(a & b) (means 0000 1100)
| Binary ORIt copies a bit, if it exists in either operand.(a | b) = 61 (means 0011 1101)
^ Binary XORIt copies the bit, if it is set in one operand but not both.(a ^ b) = 49 (means 0011 0001)
~ Binary Ones ComplementIt is unary and has the effect of ‘flipping’ bits.(~a ) = -61 (means 1100 0011 in 2’s complement form due to a signed binary number.
<< Binary Left ShiftThe left operand’s value is moved left by the number of bits specified by the right operand.a << 2 = 240 (means 1111 0000)
>> Binary Right ShiftThe left operand’s value is moved right by the number of bits specified by the right operand.a >> 2 = 15 (means 0000 1111)

عملگرهای منطقی در پایتون:

عملگرهای منطقی زیر در پایتون پشتیبانی می شوند. البته با فرض این که a برابر با True باشد و b برابر با False:

عملگرتوضیحاتمثال
and Logical ANDIf both the operands are true then condition becomes true.(a and b) is False.
or Logical ORIf any of the two operands are non-zero then condition becomes true.(a or b) is True.
not Logical NOTUsed to reverse the logical state of its operand.Not(a and b) is True.

عملگرهای عضویت در پایتون:

کاربر عملگرهای عضویت در پایتون، چک کردن یک مقدار در رشته ای مقادیر مانند لیست یا tuple است. ۲ عملگر در این رابطه وجود که در زیر می توانید ببینید:

عملگرتوضیحاتمثال
inEvaluates to true if it finds a variable in the specified sequence and false otherwise.x in y, here in results in a 1 if x is a member of sequence y.
not inEvaluates to true if it does not finds a variable in the specified sequence and false otherwise.x not in y, here not in results in a 1 if x is not a member of sequence y.

عملگرهای هویت در پایتون:

این عملگرها موقعیت حافظه دو شیئ را مقایسه می کنند. به جدول زیر توجه کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
isEvaluates to true if the variables on either side of the operator point to the same object and false otherwise.x is y, here is results in 1 if id(x) equals id(y).
is notEvaluates to false if the variables on either side of the operator point to the same object and true otherwise.x is not y, here is notresults in 1 if id(x) is not equal to id(y).

اولویت اپراتورهای پایتون:

در جدول زیر عملگرهای پایتون را به ترتین اولویت از بالا به پایین می توانید ببینید:

ردیفعملگرها و توضیحات
۱**Exponentiation (raise to the power)
2~ + –Complement, unary plus and minus (method names for the last two are +@ and -@)
3* / % //Multiply, divide, modulo and floor division
4+ –Addition and subtraction
5>> <<Right and left bitwise shift
6&Bitwise ‘AND’
۷^ |Bitwise exclusive `OR’ and regular `OR’
۸<= < > >=Comparison operators
9<> == !=Equality operators
10= %= /= //= -= += *= **=Assignment operators
11is is notIdentity operators
12in not inMembership operators
13not or andLogical operators

امیدوارم مقاله فوق شما را در استفاده بهینه از عملگرها در پایتون کمک کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + هفت =