ارتباط با ما

برگه

برای تماس با بخش های مختلف سایت بردلا از نشانی ها و یا فرم زیر استفاده نمایید.

مدیر سایت:         info@bardela.ir

سردبیر سایت:     webmaster@bardela.ir