فرمانهای لینوکس

استاندارد

Command Line

از فرمان cd که به معنی change directory میباشد برای رفتن به یک دایرکتوری مورد نظر استفاده کنیم

[root@localhost ~]#cd /bin
[root@localhost /bin]#

از cd بدون آرگومان به منظور انتقال به دایرکتوری home استفاده میکنیم

[root@localhost /lib]#cd

[root@localhost ~]#

برای برگشتن به دایرکتوری قبل از cd .. استفاده میکنیم

[root@localhost /lib]#cd ..

فرمان cd – دایرکتوری در حال کار قبل شما را نمایش می دهد

از فرمان ls که به معنی  lists میباشد محتویات بک دایرکتوری یا فولدرقابل مشاهده است

 

[root@localhost /sub]#ls
[root@localhost /sub]#testfile

 

مشاهده محتویات یک دایرکتوری با جزئیات کامل آن مثل زمان ساخت permission… با فرمانls -l استفاده میکنیم

[root@localhost /sub]#ls -l
[root@localhost /sub]#-rw-rw-r– 1 root root 233 Feb 1 1:23 /sub

ll که به معنی long list میباشد همان کار فرمان ls -l را انجام میدهد

[root@localhost /sub]#ll

 

از آرگومان a- برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود

[root@localhost ~]#ls -a

فرمان copy
از فرمان cp به منظور کپی کردن یک فایل , فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود
همیشه برای cp باید دو آرگومان را بدهیم

اولین آرگومان به عنوان فایل مبدا ترجمه شده است.یک نام مسیر وابسته و یا کامل قابل قبول است

دومین آرگومان به عنوان مقصد ترجمه شده است.مجددا میتواند یک نام مسیر وابسته و یا کامل باشد

زمانی که بیشتر از دو آرگومان بدهیم , همه آرگومانها بجز آخرین به عنوان فایل های مبدا ترجمه شده اند .آخرین آرگومان به عنوان یک دایرکتوری مقصد ترجمه شده است و کپی از فایلهای مبدا با نام های اصلی در دایرکتوری مقصد کپی خواهد شد
چند گزینه رایج شامل
i- interactive سئوال قبل از بازنویسی یک فایل
r- recursive تکرار کپی تمامی یک شاخه دایرکتوری
p- preserve حفظ کردن permission ها و ownership و آخرین تغییرات فایل

مثال

[root@localhost ~]#ls /home/student
testfile
[root@localhost ~]#cp ~student/testfile /tmp/student-test-file
[root@localhost ~]#ls /tmp
student-test-file

زمانی که در حال کپی یک فایل منفرد در یک مقصد هستیم ابتدا cd چک میکند که آیا دایرکتوری یا نام مقصد وجود دارد.اگر بود یک کپی از فایل مبدا را با نام اصلی جایگزین میکند,اگر نبود مقصد تصور میکند که یک نام فایل جدید است و یک کپی از فایل مبدا با نام مقصد ساخته شود
تصور کنید دایرکتوری جاری من /tmp است و میخواهیم یک کپی از file3.txt در یک زیر دایرکتوری (subdirectory) از دایرکتوری home بنام backups درست کنیم

[root@localhost ~]#ls -l file3.txt
-rw-rw-r– 1 student student 26633 Feb 22 14:58 file3.txt
[root@localhost ~]#cp file3.txt ~/backups
[root@localhost ~]#ls -l ~/backups
                               -rw-rw-r– 1 student student 26633 Feb 22 14:58 /home/student/backups

انتقال و تغییر نام فایل ها و دایرکتوریها
از فرمان mv به منظور move کردن(انتقال) یک فایل , فولدر و یا دایرکتور

ی استفاده میشود
همیشه برای mv باید دو آرگومان را بدهیم , تابع های cd و mv یکی هستند.تنها تفاوت این است که در mv مبدا ناپدید میشود و تنها فایل مقصد باقی میماند

[root@localhost ~]#mv [options] file destination

در صورتی که یک مقصد یک دایرکتوری باشد بیشتر از یک فایل را در یک زمان میتوانیم انتقال دهیم

[root@localhost ~]#ls ~student
testfile
[root@localhost ~]#mv ~student/testfile /tmp/student-test-file
[root@localhost ~]#ls ~student
[root@localhost ~]#ls /tmp
[root@localhost ~]#ls /tmp
student-test-file
[root@localhost /bin]#

فرمان حذف
به منظور حذف کردن (delete ) کردن یک فایل از فرمان rm که به معنی remove است استفاده میشود پارامتر rf به معنی recursive force میباشد که در صورت استفاده از این پارامتر سئوالی به منظور تائید مجدد جهت اطمینان از پاک کردن فایل نمیشود

[root@localhost /]#rm -rf subnet

 

از فرمان mkdir که به معنی making directory است برای ساختن دایرکتوری استفاده میشود

[root@localhost /]#mkdir subnet

از فرمان  rmdir که به معنی removing directory برای پاک کردن دایرکتوری خالی استفاده میکنیم
به منظور پاک کردن دایرکتوری همراه با محتویات آن از آرگومان r- که به معنی recursively است استفاده میکنیم

[root@localhost /]#rmdir -r subnet

 

بوسیله فرمان touch میتوانیم یک فایل خالی بسازیم

 

[root@localhost /]#touch subnetwork

فرمان cat
به منظور مشاهده محتویات یک فایل بدون اجرا کردن یک ویرایشگر متنی از فرمان cat که به معنی concatenates میباشد استفاده میکنیم

 

[root@localhost /]#cat subnet

 

در صورتی که بخواهیم خطهای خروجی را همراه با شماره مشاهده کنیم میتوانیم از n- که به معنی numbers میباشد استفاده کنیم

 

[root@localhost /]#cat -n subnet

با استفاده از فرمان cat میتوانیم خروجی چندین فایل را با اجرای تنها یک فرمان مشاهده کنیم

 

[root@localhost /]#cat file1 file2 …

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − چهارده =