فرمانهای لینوکس

استاندارد

Command Line

از فرمان cd که به معني change directory ميباشد براي رفتن به يک دايرکتوري مورد نظر استفاده کنيم

[root@localhost ~]#cd /bin
[root@localhost /bin]#

از cd بدون آرگومان به منظور انتقال به دايرکتوري home استفاده ميکنيم

[root@localhost /lib]#cd

[root@localhost ~]#

براي برگشتن به دايرکتوري قبل از cd .. استفاده ميکنيم

[root@localhost /lib]#cd ..

فرمان cd – دايرکتوري در حال کار قبل شما را نمايش مي دهد

از فرمان ls که به معنی  lists ميباشد محتويات بک دايرکتوري يا فولدرقابل مشاهده است

 

[root@localhost /sub]#ls
[root@localhost /sub]#testfile

 

مشاهده محتويات يک دايرکتوري با جزئيات کامل آن مثل زمان ساخت permission… با فرمانls -l استفاده میکنیم

[root@localhost /sub]#ls -l
[root@localhost /sub]#-rw-rw-r– 1 root root 233 Feb 1 1:23 /sub

ll که به معني long list ميباشد همان کار فرمان ls -l را انجام ميدهد

[root@localhost /sub]#ll

 

از آرگومان a- برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود

[root@localhost ~]#ls -a

فرمان copy
از فرمان cp به منظور کپی کردن یک فایل , فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود
هميشه براي cp بايد دو آرگومان را بدهيم

اولين آرگومان به عنوان فايل مبدا ترجمه شده است.يک نام مسير وابسته و يا کامل قابل قبول است

دومين آرگومان به عنوان مقصد ترجمه شده است.مجددا ميتواند يک نام مسير وابسته و يا کامل باشد

زماني که بيشتر از دو آرگومان بدهيم , همه آرگومانها بجز آخرين به عنوان فايل هاي مبدا ترجمه شده اند .آخرين آرگومان به عنوان يک دايرکتوري مقصد ترجمه شده است و کپي از فايلهاي مبدا با نام هاي اصلي در دايرکتوري مقصد کپي خواهد شد
چند گزينه رايج شامل
i- interactive سئوال قبل از بازنويسي يک فايل
r- recursive تکرار کپي تمامي يک شاخه دايرکتوري
p- preserve حفظ کردن permission ها و ownership و آخرين تغييرات فايل

مثال

[root@localhost ~]#ls /home/student
testfile
[root@localhost ~]#cp ~student/testfile /tmp/student-test-file
[root@localhost ~]#ls /tmp
student-test-file

زماني که در حال کپي يک فايل منفرد در يک مقصد هستيم ابتدا cd چک ميکند که آيا دايرکتوري يا نام مقصد وجود دارد.اگر بود يک کپي از فايل مبدا را با نام اصلي جايگزين ميکند,اگر نبود مقصد تصور ميکند که يک نام فايل جديد است و يک کپي از فايل مبدا با نام مقصد ساخته شود
تصور کنيد دايرکتوري جاري من /tmp است و ميخواهيم يک کپي از file3.txt در يک زير دايرکتوري (subdirectory) از دايرکتوري home بنام backups درست کنيم

[root@localhost ~]#ls -l file3.txt
-rw-rw-r– 1 student student 26633 Feb 22 14:58 file3.txt
[root@localhost ~]#cp file3.txt ~/backups
[root@localhost ~]#ls -l ~/backups
                               -rw-rw-r– 1 student student 26633 Feb 22 14:58 /home/student/backups

انتقال و تغيير نام فايل ها و دايرکتوريها
از فرمان mv به منظور move کردن(انتقال) یک فایل , فولدر و یا دایرکتور

ی استفاده میشود
هميشه براي mv بايد دو آرگومان را بدهيم , تابع هاي cd و mv يکي هستند.تنها تفاوت اين است که در mv مبدا ناپديد ميشود و تنها فايل مقصد باقي ميماند

[root@localhost ~]#mv [options] file destination

در صورتي که يک مقصد يک دايرکتوري باشد بيشتر از يک فايل را در يک زمان ميتوانيم انتقال دهيم

[root@localhost ~]#ls ~student
testfile
[root@localhost ~]#mv ~student/testfile /tmp/student-test-file
[root@localhost ~]#ls ~student
[root@localhost ~]#ls /tmp
[root@localhost ~]#ls /tmp
student-test-file
[root@localhost /bin]#

فرمان حذف
به منظور حذف کردن (delete ) کردن یک فایل از فرمان rm که به معنی remove است استفاده میشود پارامتر rf به معنی recursive force میباشد که در صورت استفاده از این پارامتر سئوالی به منظور تائید مجدد جهت اطمینان از پاک کردن فایل نمیشود

[root@localhost /]#rm -rf subnet

 

از فرمان mkdir که به معنی making directory است برای ساختن دایرکتوری استفاده میشود

[root@localhost /]#mkdir subnet

از فرمان  rmdir که به معنی removing directory برای پاک کردن دایرکتوری خالی استفاده میکنیم
به منظور پاک کردن دایرکتوری همراه با محتویات آن از آرگومان r- که به معنی recursively است استفاده میکنیم

[root@localhost /]#rmdir -r subnet

 

بوسیله فرمان touch میتوانیم یک فایل خالی بسازیم

 

[root@localhost /]#touch subnetwork

فرمان cat
به منظور مشاهده محتویات یک فایل بدون اجرا کردن یک ویرایشگر متنی از فرمان cat که به معنی concatenates میباشد استفاده میکنیم

 

[root@localhost /]#cat subnet

 

در صورتی که بخواهیم خطهای خروجی را همراه با شماره مشاهده کنیم میتوانیم از n- که به معنی numbers میباشد استفاده کنیم

 

[root@localhost /]#cat -n subnet

با استفاده از فرمان cat میتوانیم خروجی چندین فایل را با اجرای تنها یک فرمان مشاهده کنیم

 

[root@localhost /]#cat file1 file2 …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =