فرمان های کمکی

استاندارد

Command Line

سعی به بخاطر آوردن همه چیز نکنید
با توجه به همه مزیتهای Command Line Interface یک عیب استفاده از تعداد زیاد فرمانها و آرگومان است که کاربر باید از آنها استفاده کند
یک اشتباه رایح که توسط تمام افرادی که در خط فرمان تازه کار هستند سعی به بخاطر سپردن همه آرگونها است
در حقیقت میتوان با کمک گرفتن از فرمانهای کمکی سیستم عامل لینوکس احتیاجات خود را رفع کنیم.در ادامه به بررسی این فرمانها می پردازیم
در بازیابی شما از یک Red Hat Enterprise Linux گهگاه به یک فرمان مبهم برخورد پیدا خواهید کرد.یک فرمان که فکر میکنید جالب است اما از معنی آن اطمینان ندارید البته که یکی از راههای پیدا کردن خروجی آن اجرای آن است اما این یک کار ریسکی است.به راحتی از ابزار سریع و مطمئن whatis میتوانیم به یک توضیح سریع درباره مفهوم فرمان دست یابیم

همراه با توضیح این فرمان نام و یک شماره که نشان دهنده chapter که است که منظور استفاده از راهنمای لینوکس است که کجا میتوانیم اطلاعات بیشتری پیدا کنم را نمایش خواهد داد
در این مورد در قسمت فرمان MAN با جزئیات بیشتر بحت خواهیم کرد

#what is cal
cal (1) -displays a calender

گزینه help–
اینکه فقط بدانیم یک فرمان به چه منظور است همیشه کافی نیست.در استفاده مرتب از یک فرمان شما احتیاج به داشتن گزینه هاو آرگومانهایی که از طرف فرمان پذیرفته میشوند دارید(syntax فرمان)

اکثر فرمانها یک گزینه –help دارند(اما نه همه آنها)
1.هر چیزی که در براکت [] است نشانگر انتخابی بودن است
2.اگر گزینه هایی متعددی که بوسیله علامت لوله (|) جداشده اند دیدید به معنی این است که شما هر کدام از آنها را میتوانید استفاده کنید
3.متنی که در <> است نشانگر متغییر است بنابراین<filename> به مفهوم این است که هر filename که دوست دارید میتوانید اینجا قرار دهید
4.-abc به مفهوم استفاده هر کدام از a-,-b ویا -c است

#date –help

فرمان man
اکثر تمام فرمانها در یک Red Hat Enterprise system یک صفحه man که با اطلاعات بیشتری نسبت به گزینه های help– تهیه شده است دارند
صفحات man توضیح زیر را در بر دارند
1.نام و یک توضیح کوتاه از عملکرد
2.یک چکیده از استفاده آن همراه با سوئیچهای موجود
3.یک توضیح بلند از توابع فرمان

4.یک لیست سوئیچ به سوئیچ از گزینه ها
5.هر فایلی که با این فرمان مشارکت داشته است
6.مثالهایی از چگونگی استفاده فرمان
مجوعه تمام صفحات man در یک سیستم linux manual نامیده شده است
linux manual به قسمتهایی تقسیم شده است که هر کدام یک موضوع بخصوص را پوشش می دهد و همه صفحات man دقیقا با این قسمته مشارکت داشته اند
این قسمتها عبارتند از

1.user commands
2.system calls
3.library calls
4.special files
5.file format
6.games
7.miscellaneous
8.adminstrative commands

بوسیله <متن>/ میتوانیم در یک صفحه man به جستجو متن مورد نظرمان بپردازیم و متن مورد نظرمان پررنگ خواهد شد و با فشار دادن دکمه N میتوانیم برروی متن جستجو شده سویئچ کنیم

فرمان info
شبیه به فرمان man اما اغلب بیشتر عمیقتر است اگر info را بدون آرگومانها اجرا کنیدیک لیست از لینکهایی که به گره های بالایی از صفحات info

موجود ,نمایش داده خواهد شد

#info [<فرمان>]

کلید tab به لینک بعدی منتقل میشوند
enter پیروی از لینکی که برروی آن است
n/p/u مشاهده گره بعدی/قبلی/یکی میپرد
[<متن>]s جستجو برای متن (پیشفرض :آخرین جستجو)
q خروج از صفحه در حال مشاهد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 8 =