عملگرها در پایتون

استاندارد

اپراتورها در پایتون — Python Operators

اپراتورها ساختارهایی هستند که می توانند ارزش operands را دستکاری کنند. عبارت ۴ + ۵ = ۹ را در نظر بگیرید. در اینجا ۴ و ۵ operand و = عملگر نامیده می شود.

انواع عملگرها — Types of Operator

زبان پایتون از انواع عملگرهای زیر استفاده می کند:

  • Arithmetic Operators — عملگرهای ریاضی
  • Comparison (Relational) Operators — عملگرهای مقایسه ای
  • Assignment Operators — عملگرهای تخصیصی
  • Logical Operators — عملگرهای منطقی
  • Bitwise Operators — عملگرهای بیتی
  • Membership Operators — عملگرهای عضویت
  • Identity Operators — عملگرهای هویتی

اجازه دهید در ادامه نگاهی دقیق به این عملگرها بیندازیم:

به خواندن ادامه دهید